English | Español | 한국어 | Tagalog, Filipino | 粵語(中文) | 普通话(中文) | ភាសាកម្ពុជា| Հայերեն | Hmoob | ລາວ | Русский | Tiếng Việt
Ang madudulugan ninyo online para sa mga benepisyo sa California. Pinasimple.
Benefitscal.com Logo

Ikinokonekta kayo ng site na ito sa mga aplikasyon para sa mga benepisyo sa Medi-Cal, Programang Mga Serbisyong Medikal sa County (County Medical Services Program - CMSP), CalFresh (dating tinatawag na Food Stamps) at Pagkakataon sa Trabaho at Responsibilidad sa mga Bata sa California (California Work Opportunity and Responsibility to Kids - CalWORKs) sa California.

Maaari kayong mag-apply online! Piliin lamang ang county kung saan kayo nakatira, iklik ang button na “Magpatuloy” at malapit na kayong makakuha ng tulong na kailangan ninyo.

Magpatuloy
Main Images