English | Español | 한국어 | Tagalog, Filipino | 粵語(中文) | 普通话(中文) | ភាសាកម្ពុជា | Հայերեն | Hmoob | ລາວ | Русский | Tiếng Việt
Qhov chaw qhia xov xwm hauv oos lais txog cov nyiaj pab ntawm California. Ua kom yooj yim.
Daim Logo ntawm Benefitscal.com

Qhov chaw no yuav coj koj mus txog rau cov kev tso npe thov cov nyiaj pab ntawm Medi-Cal, Phiajxwm Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Ntawm Lub Cheeb Nroog (CMSP), CalFresh (lub npe qub hu tias Nyiaj Pab Muas Noj [Food Stamps]), Kev Muab Caij Nyoog Zoo Rau Kom Tau Ua Haujlwm thiab Kev Muaj Feem Xyuam rau Cov Menyuam Yaus Ntawm California (CalWORKs) hauv Xeev California.

Koj tuaj yeem tso npe thov hauv oos lais! Tsuas yog xaiv koj cheeb nroog uas koj nyob, ces nias rau lub pob lus Go ces koj yuav mus tau ib ruam uas ze zog kom tau txais kev pab uas koj xav tau.

Mus
Cov Duab Tseem Ceeb