English | Español | 한국어 | Tagalog, Filipino | 粵語(中文) | 普通话(中文) | ភាសាកម្ពុជា | Հայերեն | Hmoob | ລາວ | Русский | Tiếng Việt
 Nguồn lực trực tuyến của quý vị cho các phúc lợi California. Được Đơn giản hóa.
Logo Benefitscal.com

Trang web này kết nối quý vị với các đơn đăng ký các phúc lợi Medi-Cal, Chương Trình Dịch Vụ Y Tế Quận (County Medical Services Program, CMSP), CalFresh (tên cũ là Chương Trình Tem Phiếu Thực Phẩm) và Chương Trình Cơ Hội Việc Làm và Trách Nhiệm với Trẻ Em của California (California Work Opportunity and Responsibility to Kids, CalWORKs) ở California.

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến! Chỉ cần chọn quận quý vị cư trú, nhấp vào nút "Đến" và quý vị sẽ tiến một bước gần hơn để nhận sự giúp đỡ mà quý vị cần.


Đến
Những Hình Ảnh Chính